دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعیه امتحانات دانشجویان پزشکی پردیس بین الملل ورودی بهمن 98

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۹/۴/۱۰ | 
اطلاعیه امتحانات میان ترم و پایان ترم دانشجویان غیرایرانی پزشکی پردیس بین الملل ورودی بهمن 98
 
ردیف تاریخ روز عنوان درس ساعت  عنوان درس ساعت  عنوان درس ساعت 
1 4/8 یکشنبه             
2 4/9 دوشنبه            
3 4/10 سه شنبه     قارچ شناسی 12    
4 4/11 چهارشنبه علوم تشریح تنفس 12 ایمونولوژی میان ترم  13    
5 4/12 پنج شنبه            
6 4/13 جمعه             
7 4/14 شنبه  پاتولوژی میان ترم  12        
8 4/15 یکشنبه  آناتومی اندام فوقانی 12 علوم تشریح ادراری و تناسلی 11    
9 4/16 دوشنبه ژنتیک میان ترم  12        
10 4/17 سه شنبه            
11 4/18 چهارشنبه اصول اپیدمیولوژی 12        
12 4/19 پنج شنبه            
13 4/20 جمعه             
14 4/21 شنبه  علوم تشریح سر و گردن نظری 12        
15 4/22 یکشنبه  ژنتیک فاینال 12        
16 4/23 دوشنبه آناتومی اندام تحتانی 12        
17 4/24 سه شنبه            
18 4/25 چهارشنبه فیزیولوژی عصب ( حس- دکتر مهرابی) 12        
19 4/26 پنج شنبه میکروب شناسی 12        
20 4/27 جمعه             
21 4/28 شنبه  فیزیولوژی عصب ( حرکت دکتر مهرابی) 12        
22 4/29 یکشنبه  دانش خانواده و جمعیت 12        
23 4/30 دوشنبه زبان تخصصی 1 13 پاتولوژی فاینال 12    
24 4/31 سه شنبه            
25 5/1 چهارشنبه روانشناسی 12        
26 5/2 پنج شنبه پاتولوژی عملی 12        
27 5/3 جمعه             
28 5/4 شنبه  فیزیولوژی سلول 12        
29 5/5 یکشنبه  علوم تشریح اعصاب ( بخش اول) 12        
30 5/6 دوشنبه ایمونولوژی فاینال 12        
31 5/7 سه شنبه بیوشیمی دیسیپلین ( بیوشیمی ترم2 ) 12        
32 5/8 چهارشنبه            
33 5/9 پنج شنبه علوم تشریح اعصاب ( بخش دوم)  12        
34 5/10 جمعه             
35 5/11 شنبه  ویروس شناسی 12        
36 5/12 یکشنبه  فیزیولوژی عصب ( اعمال عالی - دکتر نهاوندی) 12        
37 5/13 دوشنبه ایمنی و ترافیک  12 اصول خدمات سلامت  13    
38 5/14 سه شنبه مقدمات علوم تشریح 12        
39 5/15 چهارشنبه فیزیولوژی حواس ویژه  12        
40 5/16 پنج شنبه            
41 5/17 جمعه  ایمونولوژی بالینی پایان ترم  12        
42 5/18 شنبه  بیوشیمی هورمون ها و فیزیولوژی غدد 12        
43 5/19 یکشنبه  اصول تغذیه 12        
44 5/20 دوشنبه            
45 5/21 سه شنبه علوم تشریح حواس ویژه 12        
46 5/22 چهارشنبه عملی علوم تشریح حواس ویژه 12        
47 5/23 پنج شنبه فیزیولوژی خون 12 علوم تشریح غدد 13    
48 5/24 جمعه             
49 5/25 شنبه  بیوشیمی 1 12 علوم تشریح گوارش 13    
50 5/26 یکشنبه           
51 5/27 دوشنبه انقلاب اسلامی 12 فارماکولوزی 13    
52 5/28 سه شنبه            
53 5/29 چهارشنبه            
54 5/30 پنج شنبه زبان عمومی ( خانم عمرانی)  10 زبان تخصصی 2 ( حاتمی)  11 فیزیولوژی کلیه و بیوشیمی کلیه 12
55 5/31 جمعه             
56 6/1 شنبه  انگل نظری 12        
57 6/2 یکشنبه  بلوک قلب 1 12        
58 6/3 دوشنبه فیزیولوژی گوارش و بیوشیمی گوارش 12 عملی قارچ شناسی  11 عملی انگل شناسی  13
59 6/4 سه شنبه ادیان 1 12        
60 6/5 چهارشنبه فیزیولوژی قلب و گردش خون 12        
61 6/6 پنج شنبه متون الهی 12        
62 6/7 جمعه             
63 6/8 شنبه             
64 6/9 یکشنبه             
65 6/10 دوشنبه فیزیولوژی تنفس 12        
66 6/11 سه شنبه            
67 6/12 چهارشنبه            
68 6/13 پنج شنبه            
69 6/14 جمعه             
70 6/15 شنبه             
71 6/16 یکشنبه             
72 6/17 دوشنبه            
73 6/18 سه شنبه            
74 6/19 چهارشنبه            
75 6/20 پنج شنبه            

دفعات مشاهده: 20 بار   |   دفعات چاپ: 1 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر