دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

فهرست افرادآقای دکتر مهدی مقتدایی
رئیس پردیس بین المللآقای دکتر سیداحمد احمدی
معاون آموزشی

آقای دکتر حمید شریفی
سرپرست آموزش پزشکی

خانم دکتر سیده سارا میرفضلی
سرپرست آموزش داروسازی

آقای روح اله فرخی کشکولی
سرپرست امور دروس پردیس

خانم نجمه مهران
کارشناس مسئول آموزش پزشکی

خانم دکتر الهام موحد
کارشناس مسئول آموزش داروسازی

خانم مریم راحله دادرس
کارشناس آموزش پزشکی خارجی و تحصیلات تکمیلی

خانم زهره فکری
کارشناس آموزش پزشکی (بالینی)

خانم خدیجه حاتم
کارشناس آموزش داروسازی

آقای سجاد رجبی
کارشناس مسئول آزمایشگاه


آقای دکتر محمد باقر شیران
معاون پژوهشی

خانم دکتر الهام موحد
کارشناس پژوهش

خانم شیرین عباسی
مسئول کتابخانه


آقای محمد صادق جنابی
معاون دانشجویی و فرهنگی

خانم سیده شیما شاه رکنی
کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی و روابط عمومی

آقای داود زنگنه
کارشناس امور دانشجویی و فرهنگی


خانم معصومه عسگری
سرپرست امور مالی

خانم سوگند ابراهیمی منظم
کارشناس امور مالی(حقوق و دستمزد پرسنل)

آقای یوسف آزادی
کارشناس امور مالی (شهریه دانشجویان)


خانم مهندس مهدیه اصحابی نیا
مسئول فناوری اطلاعات


آقای مهندس عباس طبری فشکی
مدیر امور اداری و پشتیبانی

آقای سید سعید بنی صدر
مسئول دفتر

آقای سید سعید بنی صدر
کارشناس امور اداری

آقای یوسف شیخی سعید
کارپرداز

آقای یوسف آزادی
مسئول اموال